Thursday, June 9, 2011

LK වසම් නාමයක් ලියාපදිංචි කර ගන්නා ආකාරය

LK වසම් ලේබකාධිකාරිය විසින් ශ්‍රී ලංකා අන්තර්ජාල LK වසම් පරිපාලනය කරනු ලැබේ.
LK වසම් ලේබකාධිකාරියෙහි .lk නාමයක් ලියාපදිංචි කර ගන්නා පිළිවෙල මෙහි කෙටියෙන් සදහන් කර ඇත. මේ පිලිබදව ඔබට අවශ්‍ය වැඩිපුර තොරතුරු පහත සදහන් ක්‍රම මගින් ලබා ගත හැකිය.
ඉ - තැපැල්:
hostmaster@nic.lk
ලිපිනය:
LK වසම් ලේබකාධිකාරිය,
545/1 ද සොයිසා පාර,
මෝල්පේ,
මොරටුව,
ශ්‍රී ලංකා.
දුරකථන:
+94 11 421 6061, +94 11 421 9124
ෆැක්ස්:
+94 11 265 0912 ATTN: Hostmaster
වෙබ්:
www.nic.lk
LK වසම් නාම ව්‍යූහය
LK වසම් ලේබකාධිකාරිය මගින් ලියාපදිංචි කරන වසම් වර්ගයන්:
  • පළමු පෙළ වසම්
  • සංවෘත දෙවන පෙළ වසම්
  • විවෘත දෙවන පෙළ වසම්
පලමු පෙළ වසම්
ලොව බොහෝ රටවල අනුගමනය කරන පරිදි බොහෝ ආයතන දෙවන පෙල වසම් කාණ්ඩයට අනුයුක්ත කෙරේ.
උදා., myorg.lk
සියලුම පළමු පෙල වසම් ලියාපදිංචියකදීම අදාල විවෘත දෙවන පෙල වසම් සියල්ල (වෙනත් කෙනෙකු / ආයතනයක් සතු නොවේනම්) වෙන් කෙරේ. පළමු පෙල වසමට අමතරව විවෘත දෙවන පෙල වසම් නාම පාවිච්චි කිරීමට කැමැත්තේ නම් විවෘත දෙවන පෙල වසමට අදාල DNS තොරතුරු දීමෙන් කල හැක. මේ සඳහා පලමු පෙල හා විවෘත දෙවන පෙල වසම් සඳහා අදාල DNS තොරතුරු එකම පරිගණකයක් තුල තිබිය යුතුය.


සංවෘත දෙවන පෙළ වසම්
ඇතැම් දෙවන පෙල වසම් නිශ්චිත පාරිභෝගික කණ්ඩායම් වලට පමණක් සීමාවේ. LK වසම් ලේකඛාධිකාරය මගින් පහත දැක්වෙන වසම් නාම සීමා කර තිබේ.
.gov.lk, .sch.lk, .net.lk සහ .int.lk
මෙම සංවෘත දෙවන පෙළ වසම් ලියාපදිංචිය LK වසම් ලේකඛාධිකාරය සෘජුවම කරනු ලැබේ.
.gov.lk යන්න ශ්‍රී ලංකා රජය සඳහා වෙන් කර ඇත. රජයේ ආයතන සහ දෙපාර්තුමේන්තු මේ යටතේ ලියාපදිංචි කරනු ලැබේ.
මෙය ICTA ආයතනය විසින් සම්මත කරන ලද නීති පද්ධතියක් යටතේ පාලනය වේ. වැඩිදුර තොරතුරු Policy of .gov.lk වෙතින් ලබා ගත හැකිය.
.gov.lk හි නව ලියාපදිංචි හා වෙනස් කිරීම් සඳහා ICTA හි සුරංග ඡයසූරිය මහතා අමතන්න.


.gov.lk වසම් නාම වර්ගීකරණය පහත දැක්වේ.
අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු - gov.lk
පළාත් - wp.gov.lk, np.gov.lk, sp.gov.lk, nw.gov.lk, ep.gov.lk, cp.gov.lk, sg.gov.lk, up.gov.lk, ncp.gov.lk
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල - dist.gov.lk
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල - ds.gov.lk
මහ නගර සභා - mc.gov.lk
නගර සභා - uc.gov.lk
ප්‍රාදේශීය සභා - ps.gov.lk
ශ්‍රී ලංකා දූත කාර්යාල - mission.gov.lk
.sch.lk - ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි පාසැල් සඳහා. නව .sch.lk වසම් හා වෙනස් කිරීම් සඳහා www.schoolnet.lk.
.net.lk - බලපත්‍ර ලාභී අන්තර්ජාල සේවා සැපයීමේ ආයතන සඳහා
.int.lk - ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් ආයතන සඳහා


විවෘත දෙවන පෙළ වසම්
පහත දැක්වෙන විවෘත දෙවන පෙළ වසම් .lk වසම යටතේ ලියාපදිංච් කල හැක.
.com.lk - දෙවන පෙළ වසමක් ලෙස
.org.lk - ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි සංවිධාන සඳහා
.edu.lk - අධ්‍යාපනික ආයතන සඳහා
මෙම විවෘත දෙවන පෙළ වසම් ලියාපදිංචිය සෘඡුවම LK වසම් ලේඛකාධිකාරය විසින් සහ එහි ලියාපදිංචි නියෝඡිතයන් විසින් සිදු කරනු ලැබේ.


ලියාපදිංචිය සහ වෙන්කරවා ගැනීම
LK වසමේ නම් ලියාපදිංචිය පියවර 2කින් සමන්විතය
  • නාම ලියාපදිංචිය
  • නාම වෙන්කරවා ගැනීම


වෙන්කරවා ගැනීමක් අවශ්‍ය ඇයි?
ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් බාහිරව ඇති ඕනෑම සංවිධානයකට අන්තර්ඡාල සේවා සපයන්නා හරහා ඔවුන්ගේ වෙබ්අඩවි / නිවසේ තැපැල් පහසුකම පිහිටුවා ගන්නාතුරු LK වසමේ නම් වෙන්කර තබාගතහැක.


වසම් ලියාපදිංචිකිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය
වසම් නාමයක් පහත දැක්වෙන ආකාරයටද ලියාපදිංචි කල හැක. එසේම, භාවිතා කිරීමට ප්‍රථම නම් වෙන්කරවා ගැනීමටද LK වසම් ලේඛකාධිකාරය ඉඩලබාදී ඇත.


නම් වෙන්කරවා ගැනීම
http://www.nic.lk/lksearch.php හි ඇති පෝරමය පුරවා භාරදීමෙන් වසම් නාමයක් වෙන්කරවාගත හැක. නාම වෙන්කිරීම සඳහා කල ඉල්ලීම මණ්ඩලයක් මගින් විනිශ්චය කරීමක් සිදුවේ. ඉල්ලුම් කරන්නාට විද්‍යුත්තැපැල් පණිවිඩයක් ලැබුණු විගස ඔහු හෝ ඇය ඉල්ලුම්කරන සංවිධානයේ රාඡකාරී ලිපි ශීර්ෂයක පහත සඳහන් තොරතුරු ඇතුලත්කර සකස්කල ලිපියක් අදාල ගෙවීම්ද සමඟ LK වසම් ලේකඛාධිකාරයට එවිය යුතුයි.
වෙන්කල වසමේ නම
සංවිධානයේ නම
සංවිධානයේ අදාල ලියාපදිංචි අංකය
එම නම තෝරාගැනීමට හේතුව
මෙම වසම හා සම්බන්ධ වීමට අදාල පුද්ගලයාගේ නම, තනතුර, ලිපිනය, දුරකථන අංක, ෆැක්ස් සහ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
ගෙවීම් පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා facts at a glance පිටුවට පිවිසෙන්න.
වෙන්කිරීම සිදුකල මාසයේ සිට අවුරුද්දක කාල පරාසයක් දක්වා නම සඳහා ගෙවීම වෙන්වෙන අතරම LKNIC හි පරිගණක දත්ත ගබඩාවේ වෙන්කල නම, නමේ අන්තර්ගතය සහ සීමිත වෙනස්කිරීම් සංඛ්‍යාවක් අඩංගුවේ.
වසර අවසානයේ ලියාපදිංචිය අළුත්කල හැක


නම ලියාපදිංචිකිරීම
http://www.nic.lk/lksearch.php හි ඇති පෝරමය පුරවා භාරදීමෙන් නම ලියාපදිංචිකිරීම සිදුකලහැක. වසම හැසිරවීම සඳහා servers සැකසීම සහ අන්තර්ඡාල සබඳතාව ලබාදීමෙන් පසු මෙය සිදුකරයි. නමවෙන්කිරීම කලින් සිදුකර ඇත්නම් නම ලියාපදිංචිකිරීම සඳහා අතිරේක ගාස්තුවක් අයනොකෙරේ. නව වසමක් ලියාපදිංචිකිරීම සඳහා ඉහත කොටසේ විස්තරකර ඇති ක්‍රියාපටිපාටිය අනුගමනය කරන්න.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...